เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ได้สนับสนุนถุงเครื่องอุปโภคบริโภคแก้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติกเตียง

^