เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


☼ 
ประจำปี 2561 ☼ 

☼ ประจำปี 2562 ☼ 
^