เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ภ. 45-001 สายสวนป่าแม่จาง-บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 บ้านสวนป่าแม่จาง และบ้านปงต้นปิน ตำบลสบป้าด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

^