เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางห่วง พรมศักดิ์ ถึง บ้านนางนุชจรี บุญสมบัติ บ้านสบป้าด หมู่ 1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

^