เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าดได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1.โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
2.กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสองข้างทางในพื้นที่
3.กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างหนองมะแปบ
4.โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลสบป้าด)
5.กิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ
6.กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^