เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าทำแบบประเมิน (EIT)

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององคืการบริหารส่วนตำบลสบป้าด
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้ 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/0enhfx

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^