เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^