เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทะเบียนพาณิชย์และการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

^