เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการให้คนพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

^