เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ อบต.สบป้าด เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลสบป้าด

^