เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 . (รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) ***งดรับขึ้นทะเบียน เดือน ธันวาคม 2564 (1 เดือน เพื่อจัดทำประกาศผู้มีสิทธิเพิ่มเติม) * สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ได้ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร (054)019714 ต่อ 104 . คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลสบป้าด 3. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน และไม่เคยรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด 4. เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 (สำหรับในกรณีที่ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่ เดือน เกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 5. ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลสบป้าด และเคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก อปท.อื่น 6. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการบำนาญ บำเหน็จพิเศษรายเดือน หรือสิทธิประโยชน์ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (กรณีจะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไม่ได้รับ สวัสดิการนั้นแล้ว โดยแสดงเป็น เอกสารยืนยันการไม่ได้รับสิทธิ และแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด รับทราบก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565) . เอกสารประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินจากงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว 4. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน ให้เตรียมหลักฐานตามข้อ 1-2 และ สำเนาบัตรประชาซน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีของผู้รับมอบอำนาจ . ช่องทางติดตามข่าวสาร : องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด Facebook : https://www.facebook.com/อบต.สบป้าด เว็บไซต์ อบต.สบป้าด : http://www.sobpad.go.th LINE ID : sobpad56

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^