เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ลงทะเบียนผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

คลิกตามนี้เลย
nonononononononononononononono
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พ.ย.64 แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิได้หลายช่องทาง
1.แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายบุคคลอื่น ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน
2.ส่งทางไปรษณีย์ถึงนายทะเบียน
3.แจ้งทางระบบออนไลน์
**สำคัญ ต้องภายในกำหนดระยะเวลาด้วยนะคะ

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
ทางระบบออนไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^