เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสุขเกษม สุริยา

  นายก อบต.สบป้าด

 • thumbnail

  นายชัยวุฒิ ท้าวฝั้นสืบ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นายประยูร บุญเรือง

  รองนายกองค์ฺการบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวผ่องพรรณี ออมแก้ว

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวมัชฌิาแก้วมาลา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางคณามาศ ยาบ้านแป้ง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชไมพร จันทศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอัษฎาวุธ ทิศลา

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชยมงคล ชุ่มเจริญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจิดาภา ใจกัน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางรัชนก อินทวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางอำพร ขัดแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางมนัสภรณ์ วังแวว

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนารีรัตน์ วงศ์วัฒนา

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางรัชนี วรรณเลิศ

  เจ้าพนังงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางแสงดาว วรรณเลิศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอิ่นแก้ว

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนฤมล เตมะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา)

 • thumbnail

  นางผ่องจิตร ผลลมุด

  ครู

 • thumbnail

  นางไพวรรณ อินทวงค์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ ใจกัน

  ผดด.

 • thumbnail

  นางจินตนา ตาคำ

  ผดด.

กองช่าง

 • thumbnail

  นายอนุสรณ์ เรือนคำปา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายชัยภัทร บุพชาติ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสามารถ รินแก้วงาม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นางสาวเบญจวรรณ หมั่นงาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

สมาชิกสภา อบต.

 • thumbnail

  นายสำราญ พูลจันทร์

  ประธานสภา อบต.สบป้าด

 • thumbnail

  นายสุพรรณณ์ จันทร์สุกปุก

  รองประธานสภา อบต.สบป้าด

 • thumbnail

  นางนงเยาว์ ชุมภูสืบ

  สมาชิกสภา หมู่ 1

 • thumbnail

  นายอุเทน แก้วจม

  สมาชิกสภา หมู่ 1

 • thumbnail

  นายประชัญ เปี้ยสืบ

  สมาชิกสภา หมู่ 2

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ สีมา

  สมาชิกสภา หมู่ 2

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา หมื่นยศ

  สมาชิกสภา หมู่ 3

 • thumbnail

  นายเรวัตร เทศกาล

  สมาชิกสภา หมู่ 5

 • thumbnail

  นายสนิท เป็นต้น

  สมาชิกสภา หมู่ 5

 • thumbnail

  นางเภรินทร์ คล้ายท่าโรง

  สมาชิกสภา หมู่ 7

 • thumbnail

  นายศราวุธ รินคำ

  สมาชิกสภา หมู่ 7

 • thumbnail

  นายเหมย กันอูบ

  สมาชิกสภา หมู่ 8

 • thumbnail

  นางราตรี ปินตา

  สมาชิกสภา หมู่ 8

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  เลขานุการสภา อบต.สบป้าด

^