เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมบัติ ขุนพินิจ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา ธิจู

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวปาณิสรา ขุนพินิจ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นางสาวมัชฌิาแก้วมาลา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางคณามาศ ยาบ้านแป้ง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชไมพร จันทศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอัษฎาวุธ ทิศลา

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชยมงคล ชุ่มเจริญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิดาภา ใจกัน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางรัชนก อินทวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางอำพร ขัดแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางมนัสภรณ์ วังแวว

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนารีรัตน์ วงศ์วัฒนา

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางรัชนี วรรณเลิศ

  เจ้าพนังงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางแสงดาว วรรณเลิศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอิ่นแก้ว

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางนฤมล เตมะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา)

 • thumbnail

  นางไพวรรณ อินทวงค์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ ใจกัน

  ผดด.

 • thumbnail

  นางจินตนา ตาคำ

  ผดด.

กองช่าง

 • thumbnail

  นายอนุสรณ์ เรือนคำปา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายชัยภัทร บุพชาติ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสามารถ รินแก้วงาม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นางสาวเบญจวรรณ หมั่นงาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

สมาชิกสภา อบต.

 • thumbnail

  นายสำราญ พูลจันทร์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นายเรวัตร เทศกาล

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

 • thumbnail

  นายอุเทน แก้วจม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางอัมพร วงค์อ้าย

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ วันหลอ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายสุพรรณ์ จันทร์สุกปุก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายชาลี สุริยะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา อู่เงิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายเอนก มณีไสย์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

^