เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
smiley วิสัยทัศน์ (Vision) smiley

ชุมชนน่าอยู่ ประสานสามัคคีมีสุข
ไร้ทุกข์จากมลพิษ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
yes ยุทธศาสตร์ yes
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร
^