เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่ตาม
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
    ๑) พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
    ๒) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 67  ดังนี้
        (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
        (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
              และสิ่งปฏิกูล

        (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
        (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
        (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
        (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
              ตามความจำเป็นและสมควร

    ๓) มีหน้าที่ที่อาจทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 68  ดังนี้
        (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
        (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
        (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
        (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
        (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
        (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
        (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
        (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
        (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
        (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
        (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
        (๑๒) การท่องเที่ยว
        (๑๓) การผังเมือง
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม

        กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16  ดังนี้
    ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    ๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    ๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
    ๕) การสาธารณูปการ
    ๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
    ๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
    ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ๙) การจัดการศึกษา
    ๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    ๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    ๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ๑๔) การส่งเสริมกีฬา
    ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    ๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    ๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    ๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    ๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
           และสาธารณสถานอื่นๆ

    ๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
           และสิ่งแวดล้อม

    ๒๕) การผังเมือง
    ๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    ๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    ๒๘) การควบคุมอาคาร
    ๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
          ในชีวิตและทรัพย์สิน

    ๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
 
^