เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1/2560

บันทึกประชุมสภา
สมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1/2560
วันที่10 เมษายน พ.ศ.2560

เปิดเอกสาร>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529296516.pdf
^