เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2560


บันทึกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2560
วันที่27 มิถุนายน พ.ศ.2560


เปิดดูเอกสาร >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529296794.pdf
^