เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยวิสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2560

บันทึกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2560
วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2560

เปิดเอกสาร >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529296912.pdf
^