เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2560

บันทึกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2560
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

เปิดเอกสาร >>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529297069.pdf
^