เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2560

บันทึกประชุมสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2560
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

เปิดดูเอกสาร >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529297190.pdf
^