เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยวิสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2560

 
บันทึกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2560
วันที่ 20  กันยายน พ.ศ.2560

เปิดดูเอกสาร >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529297329.pdf
^