เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยวิสามัญสมัยที่4 ครั้งที่2/2560

บันทึกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่4 ครั้งที่2/2560
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

เปิดเอกสาร>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529297698.pdf
^