เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยวิสามัญสมัยที่5 ครั้งที่2/2560

 
บันทึกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่5 ครั้งที่2/2560
วันที่15 พฤศจิกายน 2560

เปิดดูเอกสาร>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529301542.pdf
^