เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2560

บันทึกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2560
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560

เปิดดูเอกสาร>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529301651.pdf
^