เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด

คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด
ดาวน์โหลดคลิก >>

mail การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  แก้ไข
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896443.pdf
mail 
การขอรับบำเหน็จตกทอด %28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม%29
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896500.pdf
mail 
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896551.pdf
mail 
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม%29
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896610.pdf
mail 
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่%29
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896672.pdf

mail การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (1)
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896723.pdf
mail 
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896787.pdf
mail 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896830.pdf
mail 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
ดาวน์โหลดคลิก>>  
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896901.pdf
mail 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลดคลิก>>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538896949.pdf

 

^