เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานทางการเงินและการคลัง

งบแสดงฐานะทางการเงิน /รายงานงบประมาณรายจ่าย 

   ► งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณพ.ศ.2560  >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529307503.pdf
   ► รายงานรับ - จ่าย เงินปีงบประมาณพ.ศ.2560  >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529307621.pdf
   ► รายงานรับ - จ่าย เงินปีงบประมาณพ.ศ.2562  >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593061154.pdf 


งบประมาณ ปี 2564 >>
    ► รายงานงบประมาณรายจ่าย  ไตรมาส 1    >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1626749411.pdf
    ► รายงานงบประมาณรายจ่าย  ไตรมาส 2    >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1626749467.pdf

    ► รายงานงบประมาณรายจ่าย  ไตรมาส 3    >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1626749492.pdf
    ► รายงานงบประมาณรายจ่าย  ไตรมาส 4    >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1642150272.pdf

งบประมาณ ปี 2565 >>
    ► รายงานงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1    >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1641971877.pdf
    ► รายงานงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 2    >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651217907.pdf

*********************************************************************************************
รายงานการเงิน
    ► รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564           >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1639628244.pdf
    
► รายงานการเงิน งบประมาณ 2564 (สตง.รับรอง) >>>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1649383920.pdf
^