เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานทางการเงินและการคลัง

งบแสดงฐานะทางการเงิน
► งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณพ.ศ.2560 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529307503.pdf
► รายงานรับ - จ่าย เงินปีงบประมาณพ.ศ.2560>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529307621.pdf
► รายงานรับ - จ่าย เงินปีงบประมาณพ.ศ.2562>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593061154.pdf 

► รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งวดที่1 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1626749411.pdf
► รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งวดที่2 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1626749467.pdf

► รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งวดที่3 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1626749492.pdf
^