เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
                            ฝ่ายประจำ
                                    -  ตำแหน่งในสำนักปลัด                                 
                                    -  ตำแหน่งในกองคลัง                                    
                                    -  ตำแหน่งในกองช่าง                                  
                                    -  ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ                        
                           ฝ่ายการเมือง
                                   -  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล          
                                   -  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 
 
^