เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        - เจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
            >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593074662.pdf

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        -  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
            >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593074879.pdf

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        - มาตราการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปี 2563
            >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593075052.pdf
     
  - มาตราการเผยเเพร่ข้อมูลสาธารณะ ปี 2563
            >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593075118.pdf

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
        - เเผนการสงเสริมสร้างวินัย คุณธรรรม จริยธรรม เเละป้องกันการทุจริต ปี 2563
            >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593075541.pdf
        - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ปี 2563
            >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593075689.pdf
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593681334.pdf
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           - รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/เเนวทาง การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนเเรก) ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
            >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593681311.pdf
     

^