เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   
    รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม        >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553571214.pdf
    รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572007.pdf
    รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572382.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572524.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์    >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572719.pdf
  
  ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม        >>   http://www.sobpad.go.th/datas/file/1556525921.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน       >>   http://www.sobpad.go.th/datas/file/1557470142.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม   >>   http://www.sobpad.go.th/datas/file/1560738861.pdf


 ****************************************************************************************
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563    

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม         >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884242.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884263.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884334.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884442.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์    >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884462.pdf
  
  ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม         >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884490.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน        >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884511.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม    >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884541.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237413.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม     >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237161.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237316.pdf
    
►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน       >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237192.pdf


****************************************************************************************
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม        >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620876692.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620876718.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม       >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620888800.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม       >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620873015.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์    >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620873026.pdf
    
►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม         >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620270708.pdf

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน       >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621226383.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม   >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1622600443.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน      >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1625468068.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม    >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1629269157.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม      >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1632194730.pdf

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน     >http://www.sobpad.go.th/datas/file/1633060203.pdf

****************************************************************************************
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 
   ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม            >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1639623864.pdf
   ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน     >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1639623885.pdf
 
 
 ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม          >>   http://www.sobpad.go.th/datas/file/1642748158.pdf
 
  ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม          >>   http://www.sobpad.go.th/datas/file/1648623943.pdf
   
►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์       >>   http://www.sobpad.go.th/datas/file/1648623959.pdf
   ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม           >>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651026304.pdf    

   ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน          >>    http://www.sobpad.go.th/datas/file/1653032409.pdf
^