เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง

►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม >>รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง
►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
*********************************************************************************
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม>> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529292946.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน >> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529293247.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529293810.pdf

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
*********************************************************************************
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม >> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529293957.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ >> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1529294297.pdf
  
  ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1541993924.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนเมษายน >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1541994055.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม >>  http://www.sobpad.go.th/datas/file/1541994171.pdf

    รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1541994784.pdf  
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1541994897.pdf
    รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1541996864.pdf
    รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561711198.pdf
    ►ายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553571214.pdf
    ายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572007.pdf
    ายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572382.pdf

รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592903546.pdf
***************************************************************************************

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572524.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1553572719.pdf
  
  ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1556525921.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนเมษายน >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1557470142.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1560738861.pdf


 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620283507.pdf
***************************************************************************************

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884242.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884263.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884334.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884442.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884462.pdf
  
  ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884490.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนเมษายน >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884511.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม >> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592884541.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237413.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237161.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237316.pdf
    
►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621237192.pdf


รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564>> 
************************************************************************************

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620876692.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620876718.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620888800.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมกราคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620873015.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620873026.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม >> 
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1620270708.pdf

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนเมษายน >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1621226383.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1622600443.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1625468068.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1629269157.pdf
    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1632194730.pdf

    ►รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือนกันยายน >>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1633060203.pdf
^