เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คู่มือการปฎิบัติงาน

คู่มือการปฎิบัติงาน
►คู่มือจัดทำงบประมาณ >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715196.pdf
►คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715287.pdf
►คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการ>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715324.pdf
►คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715362.pdf
►คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715395.pdf
►คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715431.pdf
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์>>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561715468.pdf
^