เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561704498.pdf
   
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591780084.pdf
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619770483.pdf
   ►แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1651225955.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2562 รอบ6เดือนแรก >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1561717313.pdf
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2563 รอบ6เดือนเเรก >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591780421.pdf

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2564 รอบ6เดือนเเรก >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619772528.pdf
   ►รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2565 รอบ6เดือนเเรก >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1650617199.pdf
าย
านผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2562 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591780469.pdf

    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619772568.pdf
    ►รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2564 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1650617130.pdf
    ►รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ2565 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1650617164.pdf
^