เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คู่มือประชาชน กองช่าง

>>คู่มือประชาชน กองช่าง<<
ดาวน์โหลดคลิก>>
mail การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ดาวน์โหลดคลิก>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733537.pdf
mail
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (2)
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733619.pdf
mail
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733667.pdf
mail
 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733707.pdf

mail การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733770.pdf
mail
 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733839.pdf
mail
 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733898.pdf
mail
 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538733943.pdf
mail 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538734010.pdf
mail
 การแจ้งขุดดิน
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538734066.pdf
mail
 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538734116.pdf
mail
 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538734163.pdf
mail
 การแจ้งถมดิน
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538734202.pdf
mail
 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลดคลิก>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1538734242.pdf

 
^