เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานข้อมูลสิถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927080.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927103.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคมปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927127.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายนปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927153.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคมปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927173.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายนปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619681650.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคมปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619681672.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคมปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619681690.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายนปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619681708.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคมปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619681728.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายนปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619683367.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคมปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619681760.pdf


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564
สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณ 2564 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619683121.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ 2564 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619683174.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคมปีงบประมาณ 2564 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619683200.pdf


^